Algemene voorwaarden De Bergerie

ARTIKEL 1 – DEFINITIES
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
a. De ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon van de organisatie die bedrijfsmatig producten en/of diensten (op afstand) aan consumenten aanbiedt, waaronder dode en levende materialen voor verwerking/gebruik in tuin en huis.
b. 1. Levende materialen: biologische producten en artikelen die verzorging en onderhoud nodig hebben om in leven te blijven, te groeien en/of om tot ontwikkeling te komen.
2. Dode materialen: alle overige producten en materialen.
c. Producten: Onder producten worden tevens begrepen andere aan deze branche verwante artikelen en diensten voorzover zij worden verkocht door de onder a. bedoelde ondernemer.
d. Consument: Iedere natuurlijk of rechtspersoon die – niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf – aan een ondernemer, als onder a. omschreven, opdracht geeft tot het leveren van producten en/of het verrichten van diensten.
e. Diensten: Het verrichten van werkzaamheden, welke tussen consument en ondernemer zijn overeengekomen tegen een van te voren vastgesteld totaalbedrag, inclusief BTW.
f. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
g. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen;
h. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
i. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
j. Dag: kalenderdag;
k. Duurovereenkomst: een overeenkomst (op afstand) met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
l. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
m. Huurperiode: De periode dat volgens contract is opgesteld. Een kalenderjaar, een seizoen van ongeveer begin april tot half oktober, of voor een periode zoals aangegeven in het contract.
n. Wet: op deze algemene voorwaarden en de in de voorwaarden bedoelde overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.

ARTIKEL 2 – IDENTITEIT ONDERNEMER
De Bergerie V.O.F.
Handelend onder de namen: De Bergerie/olijfboom.com/bergerie.nl
Vestigings- & bezoekadres:
Schout Beyhartsstraat 3
5062 AR
Telefoonnummer: +31 (0)411-624955
E-mailadres: info@bergerie.nl
KvK-nummer: 63328712
BTW-identificatienummer: NL855188662B01
Bank: IBAN NL24ABNA0450150356

ARTIKEL 3 – TOEPASSELIJKHEID
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst (op afstand) tussen ondernemer en consument.
2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden onder de aandacht van de consument gebracht door verwijzing naar deze tekst op de website.
3. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

ARTIKEL 4 – HET AANBOD
1. De aangeboden producten en/of diensten van de ondernemer worden duidelijk en waarheidsgetrouw afgebeeld en/of beschreven en zo volledig als de redelijkheid vereist en zover dit mogelijk is voor de ondernemer. Indien de ondernemer in zijn aanbod getallen, maten, gewichten of andere eigenschappen noemt die voor het aanbod wezenlijk zijn, zal hij aan de nauwkeurigheid van deze opgave uiterste zorg besteden.
2. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
3. Het aanbod bevat een zo volledig en nauwkeurig mogelijke omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden de ondernemer niet. Indien afbeeldingen slechts een voorbeeld zijn, staat dat uitdrukkelijk vermeld. Er wordt dan een soortgelijk product geleverd. De producten die de ondernemer aanbiedt betreffen overwegend levend materiaal en dit kan altijd afwijken van de afbeelding.
4. Elk aanbod dient zodanige informatie te bevatten dat voor de consument duidelijk is wat zijn rechten en verplichtingen zijn, indien hij het aanbod aanvaardt. Dit betreft in het bijzonder:
a. de prijs inclusief belastingen;
b. de eventuele kosten van aflevering;
c. het eventuele recht van retournering;
d. de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
e. de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst;
f. de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn voor het gestand doen van de prijs;
g. de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een overeenkomst die strekt tot tijdelijke of periodieke aflevering van producten of diensten.
5. Offertes voor het aannemen van werk worden schriftelijk uitgebracht op basis van alle met de uitvoering van het werk verband houdende relevante informatie waarvan de ondernemer zich op de hoogte heeft gesteld. De consument heeft de plicht de ondernemer deze informatie te verstrekken.
6. De offerte is voorzien van een dagtekening en is onherroepelijk gedurende 30 dagen na ontvangst, tenzij uit de offerte anders blijkt.
7. De offerte bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de te leveren goederen en/of de te verrichten werkzaamheden op basis van de in het vierde lid door de consument aan de ondernemer verstrekte informatie. Deze omschrijving moet voldoende gedetailleerd zijn om een goede beoordeling van de offerte door de consument mogelijk te maken.
8. De ondernemer behoudt zich het auteursrecht voor op de bij de offerte verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen en schetsen.
9. In de offerte is vermeld wanneer met de werkzaamheden wordt begonnen en wanneer het moment van oplevering is.
10. De offerte vermeldt de wijze van betaling.

ARTIKEL 5 – HERROEPINGSRECHT
1. Het aanbod houdt tevens een herroepingsrecht van goederen gedurende ten minste tien dagen in, ingaande de dag na de verkoop, tenzij anders overeengekomen is conform lid 2 van artikel 4 en met inachtname van hetgeen bepaald is in lid 3 van dit artikel. Onbeschadigde en ongebruikte goederen in de originele verpakking en met de originele kassabon kunnen zonder meer worden geretourneerd. Dit recht geldt niet voor planten.
2. Goederen die op verzoek van de consument zijn vervaardigd, gemengd, bewerkt of op maat gemaakt, of goederen die op verzoek van de consument zijn besteld zijn steeds uitgesloten van het recht van retournering. Andere beperkingen of uitsluitingen van het recht van retournering zullen duidelijk in het aanbod worden vermeld.
3. Uitsluiting van het herroepingsrecht is mogelijk voor producten:
• die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
• die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
• die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
• die snel kunnen bederven of verouderen;
• waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
• voor planten of bomen die binnen de herroepingstermijn zijn verwaarloosd, zoals te veel of te weinig water, geen licht, of blootgesteld aan te koude of te warme temperaturen.
4. De consument kan van zijn herroepingsrecht uitsluitend gebruikmaken op de wijze die door de ondernemer bij het aanbod is aangegeven.
5. Indien het herroepingsrecht geen restitutie van de koopsom inhoudt doch de levering van een vervangend artikel of van een tegoedbon, zal de ondernemer dit in het aanbod meedelen.
6. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen de kosten van terugzending voor zijn rekening, alsmede een vergoeding van de gemaakte (transport)kosten door de ondernemer. Ook eventuele schade aan het product komt voor rekening van de consument.

ARTIKEL 6 – TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST
1. De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding van het aanbod door de consument en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
2. Indien de consument een bedrag (vooruit) betaald heeft zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen dertig dagen na toepassing van het recht van retournering, terugbetaling plaatsvinden minus de onder artikel 5 lid 6 genoemde kosten, indien de overeenkomst waarop die (vooruit)betaling betrekking heeft niet tot stand komt dan wel ontbonden wordt en restitutie van het (aan)betaalde bedrag is aangeboden.
3. De consument zal verwezen worden naar deze algemene voorwaarden zoals deze zijn geplaatst op internet op www.bergerie.nl. Tijdig voor het tot stand komen van de overeenkomst zal de ondernemer de in artikel 4, leden 2 en 3 van deze algemene voorwaarden bedoelde informatie aan de consument ter beschikking stellen.
4. De ondernemer zal tevens – bij het aanbod – aan de consument de volgende informatie verstrekken:
a. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het recht van retournering gebruik kan maken;
b. het geografische adres van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;
c. de na aankoop bestaande service en de garanties bij bestellingen en met de consument overeengekomen maatwerk.

Artikel 6A – Aanvullende bepalingen bij een overeenkomst op afstand
1. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
2. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
3. De ondernemer kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
4. De ondernemer zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
a. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;
b. de informatie over bestaande service na aankoop en garanties;
c. de in artikel 4 lid 4 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de ondernemer deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst;
d. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.
5. Indien de ondernemer zich heeft verplicht tot het leveren van een reeks van producten of diensten is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.
6. De ondernemer heeft een maximale levertermijn van 30 dagen, te rekenen van de dag die volgt op de dag waarop de consument zijn bestelling heeft gedaan. Wordt deze termijn overschreden dan heeft de consument het recht de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling te ontbinden, tenzij de vertraging de ondernemer niet kan worden toegerekend. De consument en de ondernemer kunnen vooraf een andere termijn overeenkomen.
7. De consument heeft gedurende zeven werkdagen het recht de overeenkomst op afstand zonder opgaaf van redenen te ontbinden.
8. Wanneer de gekochte goederen niet beschikbaar zijn, moet de ondernemer de consument zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen en het eventueel (aan)betaalde uiterlijk binnen 30 dagen terugbetalen. Wanneer de consument en de ondernemer zijn overeengekomen dat een zaak van gelijke kwaliteit en prijs geleverd mag worden, dan zijn de kosten van retour zenden voor rekening van de ondernemer. Dit is alleen van toepassing in het geval de consument gebruik maakt van de ontbinding tijdens de bedenktijd. De ondernemer dient de consument hiervan op duidelijke en begrijpelijke wijze op de hoogte te stellen.
9. Tijdig bij de nakoming en uiterlijk bij de aflevering verstrekt de ondernemer aan de consument schriftelijk de vereisten voor de gebruikmaking van het recht tot ontbinding van de overeenkomst en de eventueel daaraan gekoppelde financiering tijdens de bedenktijd van zeven werkdagen, waarbij in ieder geval wordt vermeld:
o het aanvangstijdstip en de duur van de bedenktijd die de koper ter beschikking kunnen staan;
o dat in geval van gebruik maken van de bedenktijd maximaal de kosten van retourzending voor rekening van de koper komen, alsmede een vergoeding van de gemaakte (transport)kosten door de ondernemer. Ook eventuele schade aan het product komt voor rekening van de consument;
o het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer;
o de gegevens omtrent de eventuele garantie en service;
o de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de koop een duur heeft van meer dan een jaar dan wel een onbepaalde duur.
10. Retour zenden is voor rekening en risico van de consument. De ondernemer mag bij de ontbinding van de overeenkomst geen andere kosten in rekening brengen, behoudens de kosten zoals besproken in art. 5 lid 6.

ARTIKEL 7 – DE PRIJS EN PRIJSWIJZIGINGEN
1. De prijs die de consument moet betalen wordt vooraf overeengekomen, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW-tarieven. De prijs is inclusief BTW doch exclusief eventuele emballagekosten, vervoerskosten of bezorgkosten. Eventuele kosten voor montage- en/of inrichtings- en/of installatiewerkzaamheden zullen steeds separaat worden geoffreerd. Van alle bijkomende kosten zal de ondernemer tijdig voor het sluiten van de overeenkomst de consument opgaaf doen of gegevens verstrekken op grond waarvan deze kosten door de consument kunnen worden berekend.
2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
3. Als binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst maar nog vóór de levering en/of uitvoering een prijswijziging optreedt, zal deze geen invloed hebben op de overeengekomen prijs. Als deze drie maanden verstreken zijn, maar levering en/of uitvoering nog niet heeft plaatsgevonden, heeft de consument bij een prijsverhoging het recht de overeenkomst te ontbinden.
4. Het tweede lid is niet van toepassing op de prijswijzigingen die uit de wet voortvloeien.
5. Het tweede lid is niet van toepassing wanneer de prijsverhoging het gevolg is van door de ondernemer op verzoek van de consument uitgevoerd meerwerk en de consument daarover van tevoren op de hoogte is gesteld of de consument na de totstandkoming van de overeenkomst alsnog wijzigingen wenst in de uitvoering daarvan.

ARTIKEL 8 – CONFORMITEIT
1. De ondernemer staat er voor in dat de goederen en/of diensten voldoen aan de in het aanbod vermelde specificaties en niet in strijd zijn met op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. De ondernemer staat er bovendien voor in dat de goederen en/of diensten die eigenschappen bezitten die, alle omstandigheden in aanmerking genomen, voor een normaal gebruik nodig zijn (deugdelijk en bruikbaar zijn) alsmede voor een bijzonder gebruik voorzover dat is overeengekomen.
2. De consument staat in voor de juistheid van de door hem verstrekte gegevens. Bij maatwerk, of indien goederen worden samengevoegd op aanwijzing van de consument, staat de consument in voor de opgegeven maten en de gegeven aanwijzingen, tenzij er kennelijk sprake is van een vergissing en deze vergissing ook voor de ondernemer kenbaar moet zijn geweest. Indien de consument gegevens mondeling of telefonisch kenbaar maakt, komen de gegevens die niet door de ondernemer schriftelijk zijn bevestigd voor risico van de consument.
3. Indien de aankoop een plant betreft, zal de ondernemer aan de consument de essentiële informatie verstrekken voor een juist gebruik van de plant c.q. de gezondheid en de juiste verzorging van de plant, waarbij mede aangesloten wordt op de door de consument verschafte informatie.
4. Garantie op planten vervalt indien er sprake is van verwaarlozing, zoals een te veel of te weinig aan water/licht/lucht en klimatologische omstandigheden (o.m. lagere temperaturen als in aanwijzingen van de ondernemer is vermeld). De ondernemer behoudt zich het recht te kunnen beoordelen of er sprake is van verwaarlozing. Het is aan de consument om aan te tonen dat er geen sprake is van verwaarlozing.
5. De ondernemer staat niet in voor gebreken die na de oplevering van de goederen zijn ontstaan als gevolg van ondeskundig gebruik, of ondeugdelijke verzorging van een plant, of gebrek aan zorgvuldigheid, of die het gevolg zijn van veranderingen die de consument of derden aan het geleverde hebben aangebracht. Evenmin staat de ondernemer in voor de eventueel ontstane schade als gevolg van deze gebreken.
6. Los van hetgeen in leden 1 en 2 is bepaald omtrent de door de ondernemer afgegeven handelsgarantie, behoudt de consument volledig zijn wettelijke garantierechten.

ARTIKEL 9 – AFLEVERING
1. Aflevering wordt geacht te zijn geschied op het moment dat de ondernemer de consument in het bezit van de gekochte goederen stelt c.q. – bij weigering na schriftelijke ingebrekestelling tot afname – kan stellen. Na aflevering gaat het risico van de goederen over op de consument.
2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.
3. Voorzover gekochte goederen niet uit voorraad leverbaar zijn, kunnen de ondernemer en de consument een vaste of vermoedelijke levertijd overeenkomen.
4. De leveringstermijn geldt als uiterste termijn, tenzij partijen anders overeenkomen.
5. Bij overschrijding van de leveringstermijn die niet beschouwd kan worden als uiterste leveringstermijn dient de consument de ondernemer schriftelijk in gebreke te stellen, waarbij alsnog een redelijke termijn voor de nakoming wordt geboden. Gaat de ondernemer binnen deze nadere termijn niet tot aflevering over, dan heeft de consument het recht de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden.
6. Bij overschrijding van de uiterste leveringstermijn heeft de consument het recht zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst de overeenkomst te ontbinden.
7. Een ingebrekestelling is niet nodig wanneer de aflevering blijvend onmogelijk is geworden of anderszins is gebleken dat de ondernemer zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet zal nakomen.
8. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van retourzending zijn voor rekening van de ondernemer.
9. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust tot het moment van bezorging aan de consument bij de ondernemer, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
ARTIKEL 10 – DUURTRANSACTIES
1. De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
2. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan heeft een looptijd van maximaal twee jaar. Indien is overeengekomen dat bij stilzwijgen van de consument de overeenkomst op afstand zal worden verlengd, zal de overeenkomst worden voortgezet als een overeenkomst voor onbepaalde tijd en zal de opzegtermijn na voortzetting van de overeenkomst maximaal één maand bedragen.

ARTIKEL 11 – VERKOOP UIT VOORRAAD OF OP BESTELLING
1. Verkoop en levering geschiedt uitsluitend à contant. De geaccepteerde betaalmiddelen en eventuele beperkingen daarop worden vooraf door de ondernemer aangegeven.
2. Verkoop en levering op bestelling geschiedt uitsluitend op uitdrukkelijke en schriftelijke bestelling door de consument tenzij tussen de consument en de ondernemer anders is overeengekomen.

ARTIKEL 12 – UITVOERING VAN EEN BESTELLING
1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van de bestelling van goederen en bij de beoordeling van een aanvraag tot verlening van diensten. De ondernemer is gerechtigd de bestelling of onderdelen daarvan uit te laten voeren door niet bij hem in dienst zijnde derden.
2. Indien de overeenkomst aflevering van de verkochte goederen inhoudt, geldt als plaats van aflevering het door de consument opgegeven adres en de aflevering geschiedt aan de voordeur op niveau gelijkvloers of naast de bezorgwagen. Ondernemer en consument kunnen voorafgaand aan de overeenkomst anders overeenkomen.
3. De consument is gehouden datgene te doen, wat redelijkerwijze nodig of wenselijk is om een tijdige aflevering mogelijk te maken.
4. De ondernemer mag ervan uitgaan dat de goederen met gebruikelijke transportmiddelen kunnen worden afgeleverd op goed bereikbare plaatsen op een voor lossing gebruikelijke werkwijze. Indien het transport en/of het lossen tengevolge van het ontbreken van die mogelijkheden extra kosten met zich meebrengt, is de consument gehouden deze extra kosten te voldoen, tenzij de consument de ondernemer over het ontbreken van die mogelijkheden van tevoren nadrukkelijk heeft geïnformeerd.
De ondernemer informeert bij de consument naar de situatie ter plaatse om zo een inschatting te kunnen maken van de bereikbaarheid, de mogelijkheid op gebruikelijke wijze te kunnen lossen en eventuele bijkomende kosten.
5. Tenzij anders overeengekomen dient de consument bestellingen binnen zeven dagen na bericht van de ondernemer − met vermelding van de eventueel daaraan verbonden kosten − af te halen. Laat de consument dit na dan zijn de eventueel daaraan verbonden kosten voor zijn rekening.
6. Indien de bezorging hetzij door het (tijdelijk) niet in voorraad zijn van de bestelde goederen, hetzij om andere redenen vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan tijdig en zo mogelijk binnen veertien dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. Met inachtneming van hetgeen hierover in deze algemene voorwaarden is vermeld en behoudens overschrijding als gevolg van overmacht, heeft de consument bij overschrijding van de overeengekomen bezorg of levertijd met meer dan zeven werkdagen het recht om de overeenkomst te ontbinden.
7. Indien levering van een besteld goed onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zodanige inspanningen verrichten als de redelijkheid en billijkheid met zich brengen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Hierover, over de levertijd en over de eventuele meer- of minderprijs informeert de ondernemer de consument op duidelijke en begrijpelijke wijze. Stemt de consument niet in met levering van het vervangend artikel, dan heeft hij het recht om de overeenkomst te ontbinden (zonder kosten).
8. Levering kan in onderling overleg geschieden in gedeeltes, naarmate de goederen gereed of voorradig zijn.

ARTIKEL 13 – BETALING / NIET-TIJDIGE BETALING
1. Betaling vindt plaats in contanten of een gegarandeerd en door ondernemer geaccepteerd betaalmiddel, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
2. Indien betaling na ontvangst van een factuur is overeengekomen, dan zal deze betaling dienen plaats te vinden binnen 14 dagen na factuurdatum.
3. Als betaling in termijnen is overeengekomen moet de consument betalen volgens de termijnen en de percentages zoals deze in de overeenkomst zijn vastgesteld.
4. Bij verkoop van goederen heeft de ondernemer het recht de consument tot vooruitbetaling te verplichten tot maximaal 50% van de te betalen prijs. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
5. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
6. De consument is in verzuim vanaf het tijdstip dat de overeengekomen termijn is verstreken. De ondernemer zendt na het verstrijken van die termijn een betalingsherinnering en geeft de consument alsnog de gelegenheid binnen 7 dagen na ontvangst van deze betalingsherinnering te betalen.
7. Als na het verstrijken van de betalingsherinnering nog steeds niet is betaald, is de ondernemer gerechtigd rente in rekening te brengen vanaf het verstrijken van de oorspronkelijke betalingsdatum. Deze rente is gelijk aan de wettelijke rente.
8. Bij niet-tijdige betaling heeft de ondernemer het recht de nakoming van de overeenkomst op te schorten totdat de vordering is voldaan.
9. Alle in redelijkheid gemaakte redelijke kosten die voortvloeien uit geen of niet-tijdige betaling, komen ten laste van de consument.

ARTIKEL 14 – EIGENDOMSVOORBEHOUD
Alle geleverde goederen voor zover niet aard- of nagelvast verbonden, blijven eigendom van de ondernemer, zolang deze niet danwel niet geheel zijn betaald.

ARTIKEL 15 – KLACHTEN
1. Klachten worden op vertoon van een bewijs van aankoop in behandeling genomen. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer tijdig nadat de consument de gebreken heeft ontdekt. Niet tijdig indienen van de klacht na ontdekking van non-conformiteit kan tot gevolg hebben dat de consument zijn rechten terzake verliest.
2. Klachten met betrekking tot planten worden niet behandeld indien sprake is van verwaarlozing van deze planten door de consument. Zie hierover ook artikel 8, lid 4 van deze algemene voorwaarden.

ARTIKEL 16 – AANSPRAKELIJKHEID
1. De ondernemer is tegenover de consument aansprakelijk voor schade die het gevolg is van een tekortkoming die voor risico van de ondernemer komt of aan hem is toe te rekenen, of aan personen in zijn dienst, danwel aan personen die door hem zijn aangesteld voor de uitvoering van werkzaamheden die door de consument zijn opgedragen.
2. De consument is tegenover de ondernemer aansprakelijk voor schade die door een aan hem toerekenbare tekortkoming is veroorzaakt.

ARTIKEL 17 – AANVULLENDE VOORWAARDEN VOOR VERHUUR
1. Producten die worden gehuurd van de ondernemer blijven ten allen tijde in eigendom van de onderneming.
2. Indien er sprake is van verwaarlozing, zoals een te veel of te weinig aan water/licht/lucht, kunnen er kosten in rekening worden gebracht.
3. De consument moet in het bezit zijn van een aansprakelijkheidsverzekering voor onder andere schade/diefstal/brand. Schade/diefstal/brand behoort eigen risico voor de consument.
4. Het huurcontract kan elke huurperiode (één seizoen of één jaar) worden opgezegd. Hiervoor is schriftelijke opzegging noodzakelijk tot uiterlijk 1 maand voor einde contractperiode.

ARTIKEL 18 – Aanvullende of afwijkende bepalingen
Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.